Ekologia Konkurs

Zostań Eko Graczem! Weź udział w naszym konkursie i zgarnij fantastyczne nagrody!

Zostań Eko Graczem to kolejny konkurs, w którym jak zawsze do wygrania fantastyczne nagrody. Najpierw jednak muszę poruszyć bardzo ważny temat, który jest motywem przewodnim naszego konkursu.

Zbliża się nowy rok i jak powszechnie wiadomo, jest to dobry moment na kilka postanowień. Rzucę papierosy, zacznę biegać, zrobię prawo jazdy, nauczę się grać na trąbce i… zacznę dbać o środowisko segregując baterie. To ostatnie jest bardzo ważne, dlatego przybliżę Ci trochę w czym tkwi problem.

Każdy z nas ma w domu jakieś urządzenie, które zasilane jest małą lub większą baterią (w moim przypadku jest to oczywiście GameBoy). Kiedy ta się wyczerpie, większość z nas po prostu wyrzuca je do kosza. Błąd! Substancje zastosowane w bateriach i akumulatorach mają ogromy wpływ na środowisko i zdrowie każdego człowieka. Chcesz wiedzieć co zawierają owe substancje? Proszę bardzo, oto one: żelazo, cynk, grafit, chlorek amonowy, miedź,wodorotlenek potasu, nikiel, lit i kadm. To są tylko metale ciężkie. Nie zapominaj o smole, szkle, krzemionce, papierze, folii czy wodorze. Wspomnę jeszcze o trio, które niesie ogromne niebezpieczeństwo dla naszego zdrowia czyli ołów, kadm i rtęć.

Aby bardziej przybliżyć Ci to, w jaki sposób działają wyżej wymienione paskudztwa ucieknę się do trzech przykładów:

– jedna bateria typu „paluszek” zanieczyszcza trwale 1 metr sześcienny ziemi;

– jedna bateria zegarkowa zawierająca srebro, skutecznie skaża od 5000 do 500000 litrów wody;

– jedna bateria w kompostowni powoduje zatrucie całej partii kompostu.

Brzmi strasznie prawda? Co zatem możesz zrobić aby temu zapobiec? Przede wszystkim zalecane jest prowadzenie selektywnego zbierania. Pamiętaj, że wyselekcjonowane z ogólnej masy śmieci baterie, mają szansę być utylizowane przez specjalistyczne placówki z ogromną korzyścią dla środowiska naturalnego!

Zużyte baterie i akumulatory wystarczy zanieść w wyznaczone miejsca zbiórki:

– Szkoły, Urzędy Gmin – zbiórka zużytych baterii,

– Punkty serwisowe i sklepy motoryzacyjne – zbiórka zużytych akumulatorów,

– Producenci akumulatorów, ogniw i baterii – bezpłatna zbiórka zużytych akumulatorów, baterii i ogniw;

– Firmy specjalistyczne zajmujące się usuwaniem i utylizacją odpadów przemysłowych.

Adresy punktów selektywnego zbierania zużytych akumulatorów i baterii znajdziesz na

stronie internetowej Twojego miasta.

PAMIĘTAJ: zakazuje się umieszczania zużytych baterii i akumulatorów w pojemniku z innymi odpadami oraz unieszkodliwiania poprzez ich składowanie lub przekształcanie termiczne poza miejscami do tego przystosowanymi.

KONKURS

Lekcja skończona, czas na eko konkurs, w którym na zwycięzców czekają:


1x DYSK ZEWNĘTRZNY INTENSO 1TB MEMORYCASE 2.5 USB 3.0


1x SŁUCHAWKI NATEC GENESIS HX77 REAL 5.1


1x ODTWARAZCZ MP3 INTENSO 8GB MUSIC WALKER LCD

Zadanie konkursowe jest bardzo proste. Na poniższej grafice, w jednej z liter słowa “eko” ukryta jest mała bateria typu “paluszek”. Odnajdź ją i w zgłoszeniu konkursowym podaj literę, w której się znajduje oraz dokończ zdanie: ”Jestem eko graczem bo…”. Spośród osób, które odnajdą zaginioną baterię i najcieawiej dokończą zdanie konkursowe, wybierzemy 3, które otrzymają nagrody.


Zgłoszenia wysyłajcie na adres konkurs@gamedot.pl w temacie wiadomości wpisując „Eko granie”. Czekamy do 9 stycznia 2015. Powodzenia!

Kliknij w grafikę aby ją powiększyć

Regulamin konkursu Eko granie

1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

1.1 Organizatorem konkursu pt. „Eko Granie” dalej zwanego Konkursem, jest Entrymedia Sp. z o.o. zwana dalej „Organizatorem”.

1.2 Wykonawcą działającym na zlecenie Organizatora i wykonującym wszelkie czynności związane z jego przeprowadzeniem i organizacją jest portal gamedot.pl zwany dalej „Realizatorem”.

1.3. Konkurs realizowany jest za pośrednictwem strony internetowej – serwisu www.gamedot.pl należącego do Realizatora, funkcjonującego według Regulaminu serwisu www.gamedot.pl. Każdy z Uczestników Konkursu przystępując do niniejszego Konkursu wyraża zgodę na postanowienia i zobowiązuje stosować się do regulaminu w/w serwisu oraz niniejszego Regulaminu.

1.4. Konkurs trwa w terminie od 29.12.2014. do 09.01.2015 roku.

1.5 Organizator zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu trwania Konkursu poza termin określony w pkt. 1.4 powyżej, o czym poinformuje Uczestników Konkursu m.in. za pośrednictwem strony internetowej www.gamedot.pl.

1.6 Konkurs zorganizowany będzie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

2.    WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE
2.1.   Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, która ukończyła 13 rok życia, zamieszkała na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.2.    Uczestnikami Konkursu nie mogą być:

2.2.1.    Pracownicy lub członkowie Organizatora oraz najbliżsi członkowie rodzin tych osób;

2.2.2.    Osoby, które w jakikolwiek sposób brały udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursu, w tym członkowie Komisji wyłaniającej zwycięzców.    

2.3.      Jedna osoba może wygrać tylko jedną nagrodę w Konkursie.

3.    PRZYSTĄPIENIE DO KONKURSU
3.1.    Każda z osób wymienionych w pkt 2.1. (poza wymienionymi z pkt.2.2 powyżej) może wziąć udział w Konkursie poprzez wysłanie swojej odpowiedzi konkursowej w okresie trwania Konkursu drogą mailową na adres: konkurs@gamedot.pl

3.2. Przez wysłanie odpowiedzi konkursowej uczestnik akceptuje treść Regulaminu oraz warunki Konkursu opublikowane w treści ogłoszenia Konkursu i zobowiązuje się stosować warunki i zasady określone w w/w ogłoszeniu oraz w Regulaminie dla przeprowadzenia Konkursu, którego niniejszy Regulamin dotyczy.

3.3. Po zakończeniu Konkursu specjalnie powołana komisja, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora i Realizatora, wyłoni zwycięzców Konkursu biorąc pod uwagę wymogi określone w niniejszym Regulaminie, w tym oryginalność, wyjątkowość, kreatywność, oraz poprawność merytoryczną pracy konkursowej.

3.4. Uczestnik konkursu przesyłając zgłoszenie do konkursu oświadcza, iż przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przesłanych prac konkursowych, które są przejawem jego własnej indywidualnej twórczości o oryginalnym charakterze i są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz roszczeń podmiotów trzecich oraz oświadcza, że uzyskał wszelkie zezwolenia lub zgody prawem wymagane na korzystanie z przesłanych prac, o ile są one konieczne lub potrzebne dla ich wykorzystywania przez Organizatora. W przypadku, gdyby oświadczenia, o których mowa powyżej okazały się niezgodne ze stanem faktycznym i/lub prawnym osoba, która nadesłała zgłoszenie, w przypadku ewentualnych roszczeń osób trzecich, ponosi wyłączną i całkowitą odpowiedzialność oraz oświadcza, że ureguluje wszystkie związane z tym faktem poniesione przez Organizatora szkody. Ponadto, w sytuacji o której mowa powyżej, osoba ta podlega dyskwalifikacji z konkursu i zobowiązana jest do niezwłocznego zwrotu przyznanej przez Organizatora nagrody.

3.5.    Uczestnik oświadcza, że wyraża zgodę na wielokrotne (nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie) oraz nieodpłatne korzystanie w całości jak i w dowolnie wybranych fragmentach z jego pracy konkursowej (zgłoszenia) przez Organizatora oraz firmy powiązane z Organizatorem kapitałowo lub osobowo w sposób pośredni lub bezpośredni jak również przez podmioty wskazane przez Organizatora na wszystkich znanych polach eksploatacji.

3.6.     Uczestnik konkursu wyraża zgodę aby jego praca konkursowa zgłoszona przez niego do konkursu była wykorzystywana stosownie do potrzeb Organizatora i/lub podmiotu przez Organizatora wskazanego i wymogów jego publikacji oraz rozpowszechniania na w/w polach eksploatacji, poddawana stosownym obróbkom, przeróbkom, adaptacji, dodawaniu tytułów i podtytułów, skrótów, adjustacji technicznej, tworzeniu opracowań oraz poprawek w tym stylistycznych, ortograficznych i językowych, itp.

4.    ZASADY KONKURSU
4.1.    Regulamin oraz ogłoszenie o Konkursie są jedynymi dokumentami określającymi zasady Konkursu, chyba, że wprost z Regulaminu lub ogłoszenia wynika odesłanie do innych dokumentów lub źródeł informacji zawierających opis określonych elementów Konkursu.

4.2.    Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania wraz z ewentualnymi odredakcyjnymi komentarzami mogą być publikowane przez Realizatora na stronie internetowej www.gamedot.pl, zgodnie z pkt. 5.5 poniżej oraz w inny sposób każdorazowo określony w ogłoszeniach o danym Konkursie.

5.    ZASADY UCZESTNICTWA
5.1. Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać drogą mailową na adres konkurs@gamedot.pl dokończone zdanie konkursowe „jestem eko graczem bo: …” oraz podać litery w których ukryte są piktogramy baterii. Piktogramy będą umieszczone na grafice opublikowanej na Gamedot.pl w informacji o konkursie

5.2. Każda ze zgłoszonych do Konkursu odpowiedzi musi zawierać:

a) dokończone zdanie
b) podane litery z ukrytymi piktogramami baterii

5.3. Każdy użytkownik może zgłosić jedną odpowiedź.

Autorzy odpowiedzi zakwalifikowanych do puli laureatów otrzymają nagrody.

5.4. Do puli zwycięzców może zostać zakwalifikowane tylko jedna odpowiedź Uczestnika.

5.5.  Zgłoszenia będą przyjmowane do 9.01.2015 roku. Decydować będzie data przesłania odpowiedzi

5.6.  Osoby, które spełniają wszystkie warunki opisane w pkt 5.1.- 5.6. biorą udział w możliwości wygrania nagrody. Opis nagród  w pkt 6.1.

5.7. Organizator oraz Realizator zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania odpowiedzi użytkowników podpisujących się słowami (Nick) naruszającymi ogólnie przyjęte normy obyczajowe.

5.8. Komisja wybierze zwycięzców konkursu na podstawie prawidłowo nadesłanych odpowiedzi konkursowych, a także biorąc pod uwagę oryginalność, estetykę, poziom stylistyczny, innowacyjność i ciekawość, prac konkursowych.  

5.9. Niepełne odpowiedzi konkursowe nie będą brały udziału w konkursie.

5.10. Wyniki Konkursu, w tym pseudonim (nick) lub imię i nazwisko i/lub miejscowość zamieszkania mogą zostać opublikowane na stronie internetowej www.gamedot.pl do 30 dni po zakończeniu danego Konkursu.

5.11.  Po upływie terminu nadsyłania zgłoszeń konkursowych specjalnie powołana Komisja wyłoni zwycięzców  Konkursu.

5.14. Realizator skontaktuje się ze zwycięzcami Konkursu poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres mailowy z którego została wysłana odpowiedź do 14 dni po ogłoszeniu wyników Konkursu. Warunkiem niezbędnym do otrzymania nagrody jest przekazanie przez zwycięzców Konkursu swoich danych osobowych (imię, nazwisko, adres, numer telefonu)  

5.15.    W przypadku, gdy zwycięzca konkursu po otrzymaniu od Realizatora informacji o wygranej w konkursie nie prześle do Realizatora swoich danych osobowych wskazanych w pkt 5.14 w ciągu 7 dni po otrzymaniu tej informacji nagroda przepada i Realizator przysługuje prawo innego rozdysponowania tą nagrodą.  

6.    NAGRODY W KONKURSIE
6.1. Nagrodami w konkursie są :

1x DYSK INTENSO 1TB MEMORYCASE CZARNY 2.5 USB 3.0
1x SŁUCHAWKI.NATEC GENESIS HX77 REAL 5.1 (GAMING)
1x MP3 INTENSO 8GB MUSIC WALKER LCD

6.2.    Laureat może wygrać 1 nagrodę  z  wymienionych w pkt 6.1.
6.3.    W przyznawaniu w/w nagród będzie brało udział każde prawidłowe zgłoszenie, które dotarło do Realizatora w czasie trwania Konkursu, w sposób wskazany w ogłoszeniu o Konkursie oraz niniejszym Regulaminie.
6.4.    Nagrody będą przyznawane przez specjalnie powołane Jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Realizatora.
6.5.    Za wygraną nagrodę nie przysługuje ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy, laureaci konkursów nie mają prawa scedować nagrody na inne osoby.
6.6.    Lista zwycięzców zostanie opublikowana w Internecie na stronie www.gamedot.pl , na co każdy Uczestnik wyraża zgodę zgłaszając się do Konkursu i podając swoje dane w przypadku wygranej.
6.7.    Uczestnik konkursu może otrzymać tylko jedną nagrodę.
6.8.    Laureatowi przysługuje prawo rezygnacji z wygranej nagrody. W takiej sytuacji nagroda przechodzi na własność Organizatora.
6.9.    Nie przekazanie nagrody w skutek nie podania danych osobowych i/lub teleadresowych, podania nieprawidłowych danych , braku aktualizacji danych oraz niespełnienia wszystkich warunków niezbędnych do realizacji nagrody przez laureata konkursu oznacza utratę prawa do nagrody, która to nagroda przechodzi na kolejnego potencjalnego laureata.
6.10.    W przypadku nie odebrania przez laureata nagrody w terminie do 30.02.2015, nagroda przechodzi na własność Organizatora.

7.    KOMISJA
7.1.    Do kontroli prawidłowości Konkursu powołana zostaje Komisja, w skład, której wchodzić będą przedstawiciele Realizatora i Organizatora. 

7.2.    Komisja będzie nadzorować wykonanie przez Realizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

8.    REKLAMACJE
8.1.    Reklamacje związane z danym Konkursem będą przyjmowane przez Realizatora w formie pisemnej, na adres Realizatora w terminie do 15 dni od daty publikacji listy zwycięzców danego Konkursu.

8.2.    Wszelkie reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres, rodzaj konkursu, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

8.3.    Do rozstrzygania reklamacji powołana będzie Komisja Reklamacyjna, w skład, której wejdą przedstawiciele Realizatora.
8.4.    W przypadku przesłania reklamacji złożonej za pośrednictwem poczty, decyduje data stempla pocztowego – nadania reklamacji.

8.5.    Złożone przez uczestników reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję Reklamacyjną nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji.

8.6.    Zainteresowani, zostaną powiadomieni o rozpatrzeniu reklamacji listem poleconym lub w formie elektronicznej – w zależności od formy złożonej reklamacji, najpóźniej w ciągu 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji przez Komisję Reklamacyjną.

8.7.    Decyzja Komisji Reklamacyjnej, co do zgłoszonej reklamacji jest ostateczna, co nie wyłącza prawa uczestnika do dochodzenia nieuwzględnionych roszczeń na drodze postępowania sądowego.

9.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
9.1.    Regulamin niniejszego Konkursu jest dostępny na stronie www.gamedot.pl oraz w siedzibie Realizatora.

9.2.    Na życzenie uczestnika Konkursu, po przesłaniu przez niego zaadresowanej zwrotnie koperty ze znaczkiem, Realizator prześle kopię Regulaminu Konkursu.

9.3.    Dane osobowe laureatów Konkursu będą przetwarzane wyłącznie na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie, w szczególności w celu opublikowania wyników konkursu oraz przekazania laureatom nagród konkursowych, chyba, że uczestnik Konkursu wyrazi odrębną pisemną zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych. Dane osobowe ww. osób przetwarzane będą przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami). Administratorem danych osobowych udostępnionych przez ww. osoby będzie Organizator. Administrator danych może powierzyć innemu podmiotowi na zasadach przewidzianych w przepisie art. 31 ustawy o ochronie danych osobowych, w drodze umowy zawartej na piśmie, przetwarzanie danych osobowych w celach i w zakresie związanym z organizacją Konkursu.

9.4. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo do wglądu do swoich danych oraz możliwość ich poprawiania lub żądania ich usunięcia, przy czym brak przekazania danych osobowych uniemożliwia wysłanie przyrzeczonych w Konkursie nagród.

9.5.    Biorąc udział w Konkursie uczestnik potwierdza, że wyraża zgodę na wszystkie zasady zawarte w Regulaminie.

9.6.    W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdować będą przepisy Kodeksu Cywilnego, a w szczególności art. 919 – 921 Kodeksu Cywilnego.

9.7.    Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, pod warunkiem, że nie naruszy to już nabytych praw uczestników. O każdorazowej zmianie Organizator poinformuje uczestników na stronie internetowej www.gamedot.pl co najmniej na 5 dni przed wprowadzeniem zmian. 

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *